• VOOR 11.30 uur besteld morgen in huis*
  • verzendkosten max € 3.95
  • lage prijzen hoge kwaliteit
  • gratis snack bij iedere bestelling in oktober!!
Home » webshop » klantenservice » privacyverklaring

privacy verklaring 2020 dogs & walks by kailey

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

dogs & walks by kailey verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

• Voor- en achternaam • Adresgegevens • Telefoonnummer • E-mailadres


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@dogsenwalks.nl dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

DOELEN

• Het afhandelen van uw betaling • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten • Om goederen en diensten bij u af te leveren

GRONDSLAG

• Toestemming; de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.

Overeenkomst; de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is.
Geautomatiseerde besluitvorming dogs & walks by kailey  neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van dogs & walks by kailey) tussen zit.

dogs & walks by kailey gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen; Google documenten en Google spreadsheets om facturen in te maken en in te bewaren. Belang: administratie/ btw aangiftes/belastingdienst.

Verwachte gevolgen voor de betrokkene zijn nihil.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

dogs & walks by kailey bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 1 jaar voor de volgende categorieën: Naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres.

REDEN Voor het geval een klant bij ons terugkomt en om eventuele latere afhandelingen goed te kunnen laten verlopen.
Delen van persoonsgegevens met derden dogs & walks by kailey verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. dogs & walks by kailey blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

dogs & walks by kailey  gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door dogs & walks by kailey en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar  info@dogsenwalks.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

 

Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en uw burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

dogs & walks by kailey  wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

dogs & walks by kailey neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@dogsenwalks.nl