ALGEMENE VOORWAARDEN 2021 DOGS & WALKS BY KAILEY UITLAATSERVICE

Artikel 1:

Rechten en plichten opdrachtgever

• De eigenaar dient verplicht zelf een WA-verzekering te hebben.

• De eigenaar is aansprakelijk voor schade die zijn/haar hond veroorzaakt.

• De eigenaar is aansprakelijk voor schade die zijn/haar hond veroorzaakt aan derden.

• De eigenaar zorgt dat de hond preventieve behandeling krijgt tegen vlooien, teken en wormen.

• De eigenaar zorgt voor de jaarlijkse inentingen tegen rabiës, cocktail- en kennelhoest (Kopie inentingsboekje bij ondertekening Contract bijvoegen).

• De hond moet sociaal in de omgang zijn naar mens en hond.

• De hond met goed aan de riem mee kunnen lopen.

• De hond moet de basis commando’s kennen.

• Puppy’s mogen vanaf 3 maanden mee.

• Loopse teven mogen niet mee.

• Honden mogen 2 uur voordat ze worden opgehaald niet hebben gegeten. Dit ivm het risico op een maag torsie.

• De eigenaar van de hond moet altijd telefonisch bereikbaar zijn.

• Annuleren dient minimaal 24 uur van te voren te geschieden, anders zal de wandeling in rekening worden gebracht (acute gevallen daargelaten).

• Betaling geschiedt altijd vooraf, per bank contant of met pinbetaling. Daarna beginnen we met de wandelingen. 

• Vakanties dienen 2 weken van te voren medegedeeld te worden zodat de opdracht tijdelijk op non-actief wordt gesteld. Gebeurt dit niet, dan worden de wandelingen in rekening gebracht.

• Er dient een opzegtermijn van het contract van 1 maand in acht te worden genomen .


Artikel 2: Rechten en plichten dogs & walks by kailey  (HIERONDER VERDER GENOEMD ALS D&WBK)

• D&WBK zorgt voor een veilige, verantwoorde  wandeling waarin de hond alle aandacht krijgt en contact heeft met andere kleine viervoeters tijdens de groepswandelingen.

•D&WBK door fouten bij de uitoefening van haar beroep zien te voorkomen.

•D&WBK behoudt zich het recht ieder half jaar veranderingen in het Contract met de klant aan te brengen mocht dit noodzakelijk zijn voor een gezond en veilige bedrijfsvoering.

• D&WBK  heeft het recht de hond los te laten lopen, tenzij anders afgesproken.

• D&WBK is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door de hond. Evt kosten (medisch of schade aan derden) wordt verhaald op de eigenaar van de hond.

•D&WBK is niet verantwoordelijk voor schade inboedel/woning door natte en/of vieze hond, maar zal altijd proberen de hond zo schoon mogelijk af te leveren.

• Bij noodzakelijke medische zorg bij de hond wordt, ná tel. contact met de eigenaar, de dierenarts van D&WBK ingeschakeld. De kosten zijn voor de eigenaar.

• D&WBK heeft het recht honden uit te sluiten ná herhaaldelijk onacceptabel gedrag.

• D&WBK behoudt zich het recht voor honden op voorhand te weigeren indien zij van mening is dat deze hond een gevaar op kan leveren voor derden of de anderen honden.

D&WBK  behoudt zich het recht voor honden te weigeren indien de hond gedrag ontwikkeld die niet acceptabel is bij het uitlaten in groepsverband.


Artikel 3: Aansprakelijkheidstelling

• Opdrachtgever is aansprakelijk voor aantoonbare schade, geleden door opdrachtnemer of derden, veroorzaakt door de hond. Eventuele kosten van medische zorg en schade aan derden worden op opdrachtgever verhaald. Indien niet duidelijk is welke hond de veroorzaker van de schade is, worden de kosten tussen de opdrachtgevers van de betreffende betrokken honden gedeeld.

• Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele schade, ziekte, dood, ongewenste dekkingen, aandoeningen of letsel aan de hond, voortvloeiend uit de opdracht, tenzij deze aantoonbaar zijn opgelopen bij de uitvoering van de opdracht en te wijten zijn aan grove schuld of opzet van opdrachtnemer.

• Indien door onvoorziene omstandigheden of door overmacht (bijv. calamiteiten, ziekte, autopech, persoonlijke onmisbaarheid) opdrachtnemer niet bij machte is om uitlaatdiensten te verlenen, wordt opdrachtgever hiervan zo spoedig als mogelijk is in kennis gesteld. Eventuele schade als gevolg hiervan kan niet verhaald worden op opdrachtnemer.

• Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het weglopen van de hond. Als dit toch gebeurt, zal opdrachtnemer vanzelfsprekend alles in het werk stellen de hond (zo spoedig mogelijk) terug te vinden.

• Indien opdrachtnemer aansprakelijk zou kunnen worden gehouden voor enige schade die de opdrachtgever lijdt als gevolg van het niet nakomen van de in de algemene voorwaarden genoemde verplichtingen (uitgezonderd gevallen van overmacht) blijft de schadevergoeding ten allen tijde beperkt tot het totaal van het overeengekomen uitlaatbedrag van de overeenkomst

. • De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

• Opdrachtnemer is nooit aansprakelijk als een dier ziek wordt.

• Opdrachtnemer is nooit aansprakelijk als een dier komt te overlijden.

ALGEMENE VOORWAARDEN 2021

De algemene voorwaarden dienen gelezen en ondertekend te worden. Met het ondertekenen van het contract gaat u akkoord met de vermelde voorwaarden.

DEZE WORDEN BIJ HET INTAKEGESPREK BESPROKEN EN ONDERTEKEND